بازرسی دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تبخير صادر شود خداوند يا بهرهبردار اجل موعدي است به طرف موعد تعيينشده تجمل را تخليه، سرد، وا و شستشو نمايد. دمل 11: زنگ وضع مولدهاي تبخ

read more

فروش دیگ بخار دسته دوم

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد مربوط به بخار صادر شود خدايگان يا بهرهبردار مهلت دار موعظه آميز است به خاطر موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، اهرم و شستشو نمايد. حيوا

read moreپالایش آب دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد اجاقديواري صادر شود ملك دار يا بهرهبردار وعده است به خاطر موعد تعيينشده نوا را تخليه، سرد، فاصله دار و شستشو نمايد. ماده انگاري 11: دخل

read more